Wikipedia:Vahku artihkal/Vahkku 29

Bihtánsámegiella lea Urálalaš giella. Dat gullá oarjesápmelaš gielaid davvijoavkku oarjejovkui ovttas julevsámegielain. Eará oarjesápmelaš gielat leat davvisámegiella, julevsámegiella ja lullisámegiella. Loga eambbo…