Oarjesápmelaš gielat

Oarjesápmelaš gielat gullet sámegielaide ovttas nuortasápmelaš gielaiguin. Oarjesápmelaš gielaid joavku juohkása lullijovkui ja davvijovkui. Lullijovkui gullet lullisámegiella ja ubmisámegiella. Lullisámegielain loahpajietnadagat leat seilon buorebut go eará sámegielain. Oarjesápmelaš gielaid davvijoavku juohkása oarjejovkui, masa gullet bihtánsámegiella ja julevsámegiella, ja davvijovkui masa gullá davvisámegiella.

Oarjesápmelaš gielatRediger

Lullijoavku
Davvijoavku
Davvijoavkku oarjejoavku
Davvijoavkku davvijoavku
 • davvisámegiella
  • Durdnosa sámegiella
  • Finmárkku suopmanat
   • Finmárkku oarjesuopmanat
   • Finmárkku nuortasuopmanat
  • Mearrasámegiella