Oarjesápmelaš gielat

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Oarjesápmelaš gielat gullet sámegielaide ovttas nuortasápmelaš gielaiguin. Oarjesápmelaš gielaid joavku juohkáša lullijovkui ja davvijovkui. Lullijovkui gullet lullisámegiella ja ubmisámegiella. Lullisámegielain loahpajietnadadat leat seilon buorebut go eará sámegielain. Oarjesápmelaš gielaid davvijoavku juohkáša oarjejoavkui, masa gullet biđonsámegiella ja julevsámegiella, ja davvijovkui masa gullá davvisámegiella.

Oarjesápmelaš gielatEdit

Lullijoavku
Davvijoavku
Davvijoavkku oarjejoavku
Davvijoavkku davvijoavku
 • davvisámegiella
  • Durdnosa sámegiella
  • Finmárkku suopmanat
   • Finmárkku oarjesuopmanat
   • Finmárkku nuortasuopmanat
  • Mearrasámegiella