Oarje-Saimaa guovlogielda

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Oarje-Saimaa guovlogielda lea okta Suoma guovlogielddain Lulli-Suoma leanas. Dasa gullá guhtta gieldda ja dan LAU 1 (NUTS 4) -nummir lea 092.

Oarje-Saimaa guovlugielda

GielddatEdit


Lulli-Gárjila eanangotti guovlogielddat
Imatra guovlogielda | Lappeenranta guovlugielda | Oarje-Saimaa guovlugielda