Grue lea gielda Hedmárkku fylkkas. Dan olmmošlohku lea 4 997 ja viidodat lea 837 km². Gieldda hálddahusguovddáš lea Kirkenær.

Grue kommune
Riika NOR Norga
Fylka Hedmárkku fylka
Hálddahusguovddáš Kirkenær
Viidodat 837 km²
Olmmošlohku 4 997 [1] (2013)
Virggálaš giella dárogiella
Rádjegielddat Åsnes, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Torsby gielda


Gáldut

rievdat