Dássejuolggat golmmačiegat

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Dássejuolggat golmmačiegat lea golmmačiegat mas leat guokte seamma guhkes siiddu ja guokte seamma stuoris čiega. Jus dássejuolggat golmmačiegaga juohká guovtti oassái, de šaddet guokte njuolggočiegat golmmačiegaga.

Dássejuolggat golmmačiegat