Čáhppesjieret

Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Čáhppesjieret dahjege sáhppesjieret dahjege čáhppesjierit (Ribes nigrum) lea jieretsattuid čerdii gullevaš miestta. Dábálaččat čáhppesjierehat leat gilvvagárddemuorjjit.

Čáhppesjierihat